Cài đặt hệ thống:
Hướng dẫn, trợ giúp phương thức cài đặt các tham số của hệ thống NewSkies vào các modul:
- Modul quản lý toàn bộ hệ thống và người dùng SkyManager
- Modul nạp lịch bay SkySchedule
- Modul giá vé và phí Fares and Fees
- Modul đặt chỗ bán vé dùng cho Call Center và các phòng vé SkySpeed
- Modul làm thủ tục check-in tại các sân bay SkyPort
- Modul chạy các báo cáo SkyReport 
 
 
Quản trị và điều hành hệ thống:
Nguyên tắc chung và kinh nghiệm khai thác, quản lý các modul của hệ thống NewSkies một cách khoa học, hiệu quả.
  
 
Huấn luyện, đào tạo các modul hệ thống:
Tổ chức, thực hiện các khóa đào tạo huấn luyện bổ sung về việc quản lý, khai thác các Modul của hệ thống NewSkies.
Kinh nghiệm về các phương thức kiểm tra, xác nhận hoạt động của các Modul trong hệ thống NewSkies.
  
 
Cài đặt, cấu hình các ứng dụng cho người dùng:
Tổ chức, hỗ trợ thực hiện việc cấu hình các thiết bị, cài đặt các modul ứng dụng của hệ thống NewSkies cho người sử dụng.
  
 
Phát triển, tích hợp, tùy chỉnh hệ thống website bán vé thương mại điện tử SkySales:
Dựa trên hệ thống lõi SkySales do bên Navitaire cung cấp, thực hiện các công việc phát triển, tích hợp, tùy chỉnh như sau:
- Tùy chỉnh giao diện các bước đặt chỗ, mua vé theo thiết kế của Công ty theo hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
- Thực hiện nạp và hiển thị các thông tin cần thiết lên trang web trong quá trình khách hàng đặt chỗ, mua vé: các loại giá vé và phí, các điều kiện giá vé, các thông tin về hành trình, các thông tin hành khách, người liên lạc, các thông tin thanh tóan....
- Tích hợp các phương thức thanh toán khác nhau để khách hàng lựa chọn: thanh tóan ngay, giữ chỗ thanh tóan sau, thanh tóan bằng Voucher...
- Tích hợp các cổng thanh tóan trực tuyến, hỗ trợ thanh tóan bằng các loại thẻ quốc tế và thẻ nội địa.
- Phát triển, tùy chỉnh, tích hợp trang web dùng cho các đại lý truy cập và bán vé.
  
 
Lựa chọn các thiết bị đầu cuối và triển khai cài đặt:
Khuyến cáo về việc lựa chọn các thiết bị đầu cuối dùng trong hệ thống NewSkies cho các đơn vị sử dụng, bao gồm:
- Các loại máy chủ bao gồm máy chủ web, máy chủ tạo hành trình theo chuẩn PDF, máy chủ email, máy chủ điều khiển máy in....
- Các loại máy tính để bàn, xách tay.
- Các loại máy in văn bản, in hành trình cho khách, in báo cáo
- Các thiết bị dùng cho hệ thống check-in: máy in thẻ lên tàu, máy in thẻ hành lý, máy đọc mã vạch, máy đọc thẻ từ...
  
 
Phát triển các ứng dụng dùng API, phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty:
Phát triển các chương trình ứng dụng bổ sung đáp ứng các yêu cầu khai thác, quản lý từ các đơn vị sử dụng:
- Chương trình quản lý chỗ dùng cho thương mại
- Chương trình chạy các báo cáo riêng cho thương mại hoặc tài chính
- Chương trình đặt chỗ, báo cáo dùng cho các đại lý
- Chương trình xử lý hành khách. tổ lái dùng cho khai thác bay và Call Center
- Chương trình xử lý các thay đổi chuyến bay